Foto: Mat Mot

«Vårsemesteret nærmer seg slutten..»

Påskeferien er over, april er kommet og eksamenstiden nærmer seg med stormskritt. Forhåpentligvis har du lest jevnt og trutt gjennom hele semesteret, og har nå en plan for hvordan du skal repetere pensum og gjøre de siste forberedelsene før eksamen. Men har du satt deg inn i eksamensreglementet? I det følgende skal jeg gi deg en generell oversikt over viktige regler du bør kjenne til.

Generelt om eksamen

Etter lov om universiteter og høyskoler § 3-9 skal universitetet sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. For å kunne fullføre formålet med eksamen pålegges både universitetet og studentene forpliktelser i eksamenssituasjonen.

Ved UiT Norges arktiske universitet er det i dag nesten 12000 studenter, og de fleste skal opp til flere eksamener i løpet av semesteret. Blant disse er det ulike eksamensformer, hvor de vanligste typene er skoleeksamen, hjemmeeksamen, praksis og muntligeksamen. Hvilke rettigheter du har ved eksamen avhenger av hvilken eksamensform du skal opp til. Er du usikker på hva som gjelder for din eksamensform, sjekk emnebeskrivelsen eller spør en rådgiver ved ditt fakultet.

Som hovedregel har du anledning til å framstille deg til samme eksamen inntil tre ganger. Dersom du ikke møter opp til eksamen til fastsatt tid, eller ikke leverer en hjemmeeksamen innen fristen, registreres du som «ikke møtt». Dette teller som ett eksamensforsøk. Dersom du får totalt tre «ikke møtt» og/eller stryk, kan fakultetet ditt gi deg inntil tre dispensasjoner. Men disse gis bare dersom du ved å bestå eksamen i emnet fullfører en grad, eller dersom du kan dokumentere tungtveiende sosiale og/eller personlige grunner til at eksamen ikke er bestått tidligere.

Anonymitet

Når du gjennomfører en skriftlig eksamen har du rett til å være anonym. Ved skriftlig eksamen (skole- og hjemmeeksamen) skal ikke sensorene dine vite hvem du er. Derfor får du utdelt et kandidatnummer. Dette systemet sikrer at sensorene vurderer eksamensbesvarelsen din på en nøytral og upartisk måte, uten å legge vekt på utenforliggende hensyn i bedømmelsen.

På en muntlig eksamen eller praksis sier det seg selv dette ikke lar seg gjøre. Den muntlige delen av eksamen skal være offentlig med mindre hensynet til gjennomføringen av eksamen tilsier noe annet. Som hovedregel gjelder det samme for eksamener i utøvende kunstneriske, praktiske og estetiske emner.

For å sikre en god vurdering benyttes det minst to sensorer, hvorav den ene skal være ekstern. Bruk av sensor skal gå frem av emnebeskrivelsen i programplanen din.

Syk på eksamen

Hvis du blir syk rett før eller under eksamen har du rett til utsatt eksamen dersom du levere legeattest til fakultetet senest to døgn etter den første eksamen som attesten gjelder for. Legeattesten må altså inneholde opplysninger om hvilken eksamen den gjelder for (emnekoden) og tidsrommet for sykdomsperioden. Er det ikke mulig å få en legeattest senest to døgn etter den første eksamen som attesten gjelder for, må du gi fakultetet beskjed om dette innen fristens utløp.

Sensur og begrunnelse

Som hovedregel skal sensuren foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. For større oppgaver, som for eksempel arbeider som er normert til 20 studiepoeng eller mer, kan det settes en frist for sensur på seks uker.

Når sensuren din er kunngjort har du rett til å be fakultetet om begrunnelse for denne innen tre uker. Begrunnelsen skal du normalt få innen to uker etter at du ba om den.  Her er det en viktig forskjell mellom skriftlige og muntlige eksamener; har du hatt en muntlig eksamen må du be om begrunnelsen umiddelbart, og kravet om begrunnelse rettes direkte til sensorene.

Begrunnelsen skal gjøre rede for de generelle prinsipper som sensoren har basert bedømmelsen på og hva det var i din spesifikke eksamen som begrunnet din karakter. Det er opp til sensor om vedkommende ønsker å gi deg begrunnelsen muntlig eller skriftlig.

Klage på karakter

Dersom du er uenig i bedømmelsen av eksamen din kan du klage på eksamenskarakteren innen tre uker etter at sensuren ble kunngjort. Ved ny sensurering fastsettes det en ny eksamenskommisjon som ikke får kjennskap til karakteren, begrunnelsen for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Den nye kommisjonen består også av minst to sensorer, hvorav en skal være ekstern. Denne ordningen er kjent som blind sensur og kan medføre en ny karakter som er både til gunst eller ugunst for deg som klager. Karakterfastsettingen ved ny sensurering kan ikke påklages.

Når det gjelder praksis og muntlige eksamener lar ikke disse seg etterprøve. Derfor kan man ikke klage på karakteren på disse. Det medfører at derom du er uenig i resultatet på muntlig eksamen, må du ta den på nytt om du ønsker å forbedre karakteren din.

Mange får en karakter som bygger på både en skriftlig og en muntlig prestasjon. I disse tilfellene kan du klage på den skriftlige eksamensvurderingen. Dersom du får medhold i klagen, avholdes det en ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter.

Klage på formelle feil ved eksamen

Dersom du mener det foreligger en feil ved gjennomføringen av eksamen, kan du klage over formelle feil ved eksamen innen tre uker. Konsekvensene av en formell feil avhenger av hva feilen er. Hvis det er begått en feil som kan ha hatt betydning for prestasjonen din eller for bedømmelsen av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Dersom feilen ligger i selve gjennomføringen av eksamen, kan du risikere å måtte ta eksamen på nytt. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av foreliggende eksamen, foretas en ny sensurering.

Fusk

Avslutningsvis syns jeg det er viktig å minne deg om å være ekstra aktsom under eksamen, spesielt med tanke på fusk eller forsøk på fusk. Du kjenner nok til reglene for kildehenvisning, reglene mot å plagiere andres tekster, ureglementert samarbeid og at det ikke er tillatt å handle i strid med eksamensreglementet eller på en annen urettmessig måte som kan gi deg fordeler ved eksamen.

Du vet nok også at det å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen er å anse som fusk eller forsøk på fusk. Derfor må du undersøke hva som er tillatte hjelpemidler ved din eksamen, og det er ditt ansvar å sørge for at andre hjelpemidler ikke er tilgjengelig. Om å ha med seg ulovlige hjelpemidler på eksamen har Høyesterett uttalt at «gode grunner tilsier at det i en slik situasjon må kunne reageres strengt, både for å oppfylle lovens formål med eksamen og for å hindre at studenter opptrer skjødesløst eller spekulativt…». Reaksjonene på fusk kan være annullering av eksamen, utestenging og bortvisning.

Under eksamen er du i en skjerpet situasjon. Sjekk derfor nærmere regler for din eksamen før selve dagen. Er du usikker eller ønsker å vite mer, les emnebeskrivelsen din, alt om eksamen på uit.no, spør en rådgiver eller kontakt Studentombudet ved UiT.

Ha en fortsatt fantastisk dag og masse lykke til på eksamen!

 

Beste hilsen,

Torill

Studentombudet ved UiT

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail