Foto:

Siste nytt fra Studentombudet

Det er en glede for meg å få presentere Studentombudet ved UiT sin første spalte i Utropia.

Foto: Lars Åke Andersen
Foto: Lars Åke Andersen

Denne spalten ønsker jeg å bruke til å informere om relevante lover og regelverk, og rette fokus på aktuelle problemstillinger og utfordringer. I tillegg ønsker jeg å gjøre deg bedre kjent med rettigheter og plikter du har som student ved UiT.

I denne utgaven ønsker jeg å fortelle dere som kanskje ikke kjenner Studentombudet så godt om hva ordningen er, samt å rette fokus på en viktig og innflytelsesrik mulighet alle studentene har – nemlig muligheten til å engasjere seg.

 

Studentombudet ved UiT

Studentombudet ved UiT er en nøytral bistandsperson som kan gi hjelp og veiledning til studenter ved universitetet i saker som omhandler deres studiesituasjon. Studentombudet er organisatorisk plassert i Samskipnaden, noe som medfører en total uavhengighet fra universitetet. På denne måte kan ombudet upartisk påse at både universitetet og også studentene holder seg innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.

Ja, for noen ganger havner studenter i kjipe situasjoner som er selvforskyldt. For du som student har noen plikter du må overholde. For eksempel har du et ansvar å påse at du kjenner til emne- og studieplan, at frister overholdes, at du har tilgang til studentmailen din og fronter, at du leverer inn obligatoriske arbeidskrav og setter deg inn i reglementet som er aktuelt for ditt studium og din eksamen. Din utdannelse, ditt ansvar.

Men har du også ansvar for andre? Har du ansvar for medstudenter? Ja, på lik linje med alle andre studenter ved UiT har du for eksempel et ansvar å sørge for et godt læringsmiljø. Du har ansvar for å slå av lyden på telefonen under forelesninger og du har ansvar for rydde leseplassen etter deg. Det er i og for seg ikke store forpliktelsene du har overfor medstudenter, med mindre du ønsker å engasjere deg som tillitsvalgt, i studentutvalget ved ditt fakultet eller i studentpolitikken.

 

Verv som student

Slike verv er svært viktige. For din egen del skaffer du deg erfaring og nettverk du kanskje ikke ville fått utenfor slike verv. Og for studentene sin del kan du være med å påvirke deres studiehverdag på universitetet.

I Norge har studenter ha rett til å organisere seg. Det er nemlig fastsatt i universitets- og høyskoleloven at studenter kan opprette et studentorgan for å «ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter». Studentene må selv ta ansvar for å velge sine representanter, men UiT har en plikt til å legge forholdene til rette slik at studentorganene skal kunne utføre arbeidet sitt på en tilfredsstillende måte. Videre skal studentorganene høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå. Dette er en viktig plattform for studentene til å utøve innflytelse over sin studiehverdag.

 

Studentparlamentet ved UiT

Studentparlamentet (SP) er det øverste organet for studentene ved UiT, og har en rådgivende funksjon for studentutvalgene og studentorganisasjonene. SP behandler og fatter vedtak i saker som angår studentenes interesser, som for eksempel fagpolitiske saker, studentvelferd og læringsmiljø. SP er også valgorgan for utnevnelse av studenter til sentrale styrer og utvalg, og fordeling av velferdsmidler. Når det gjelder det sistnevnte er det SP som innstiller på fordeling av semesteravgift til studentorganisasjoner, som i 2015 utgjorde ca. 4,3 millioner kroner. Når det gjelder valg av studentrepresentanter er hovedregelen at studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet på universitetet. Det medfører at SP utnevner studentrepresentanter til blant annet universitetsstyret, læringsmiljøutvalget, Samskipnadenstyret, klagenemnda og likestillingsutvalget m.m.

Av de 25 parlamentsmedlemmene stiller 16 til valg hvert år fra studentenes egne politiske lister. Det er ved dette valget alle studenter ved universitetet har muligheten til å påvirke systemet. Per i dag er det fem lister som stiller til parlamentsvalget: Arktisk liste, Grønn liste, Moderat liste, Sosialistisk Studentlag og Sosialdemokratiske studenter.

I 2016 blir det valg til Studentparlamentet i tidsrommet 6. til 15. april, og Studentombudet oppfordrer alle studenter til å stemme ved dette valget. Bruk stemmeretten din, og ta kontakt med Arbeidsutvalget dersom du har noen spørsmål om parlamentsvalget.

 

Illustration: Mat Mot
Illustration: Mat Mot

Studentutvalgene

Studentutvalgene (SU) er det lokale studentdemokratiet på fakultetsnivå. Studentutvalgene jobber for det faglige og det sosiale miljøet på fakultetet, og har jevnlige møter med fakultetsledelsen.

Medlemmene i SU velges i allmøter på hvert enkelt fakultet, og hvert SU har ansvar for å at det velges representanter til fakultet-, institutt- og programstyrer. SUene har også ansvar for å følge opp og tildele velferdsmidler til sine linjeforeninger, samt arrangere kurs for de tillitsvalgte.

 

Tillitsvalgte

Vet du hvem som er tillitsvalgt på ditt kull? Vet du hva de tillitsvalgte gjør?

De tillitsvalgte har en svært viktig oppgave i å sikre studiekvaliteten på ditt studium, og de gjør en viktig jobb både for universitetet og ikke minst for medstudentene. Ordningen vil være forskjellig utformet for de forskjellige studieretningene, siden hver studieretning har forskjellige behov. Men felles for alle tillitsvalgte er at de taler på vegnet av sitt kull. De har også en innsikt i studiehverdagen din som verken SU, SP eller Studentombudet har, siden de følger forelesningen, kjenner pensum og er til stede der du er.

De tillitsvalgte bør ha jevnlige møter med institusjonen og er derfor en god kommunikasjonskanal mellom studentene og de faglig ansvarlige.

Dessverre er det i dag mange studenter som ikke har tilgang til et velfungerende tillitsvalgsystem. Grunnen til dette kan være mange, som manglende engasjement fra studenter, manglende samarbeid med universitetet eller kanskje dagens ordning fungerer så bra at det ikke er behov for tillitsvalgte? Uansett bør ordningen eksistere på hver studieretning, og kanskje du er rette personen til å stille til valg til høsten?

Engasjerte studenter skaper et levende studentmiljø på universitetets campuser. Jeg anbefaler deg derfor; å stemme ved årets parlamentsvalg, bli kjent med ditt SU og vær med på å sørge for at ditt studium har et aktivt tillitsvalgsystem som kan sikre best mulig faglig utvikling for deg.

Har du spørsmål eller ønsker å engasjere deg, så kontakt Studentutvalget ved ditt fakultet, Studentparlamentet eller Studentombudet.

Ha en fortsatt fantastisk dag!

Beste hilsen,

Torill

Studentombudet ved UiT

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail