Foto: Olga Shavrina

Er du skikket til yrket ditt?

Mange studenter må ikke bare ha den faglige kompetansen som kreves for sitt yrke; de må også være skikket. Flere studier som tilbys ved UiT er underlagt forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, noe som medfører at det under hele studiet gjøres en løpende vurdering av om studentene er skikket til yrket. Men hva er egentlig en skikkethetsvurdering og hva skjer hvis noen mener en student ikke er skikket?

Hva er en skikkethetsvurdering?

Kunnskapsdepartementet har i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning fastsatt hvilke utdanninger som er omfattet av skikkethetsvurdering. Formålet med denne vurderingen er å avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger, om studenten er egnet eller ikke, for å kunne utøve yrket. Denne vurderingen foretas for å beskytte andres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre som studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiet eller under fremtidig yrkesutøvelse.

I skikkethetsvurderingen søker man å finne ut om studenten utgjør «en mulig fare» for de nevnte gruppene. Skikkethetsforskriften §§ 3 og 4 oppgir noen generelle kriterier for de ulike yrkesgruppene som skal tas hensyn til i selve vurderingen, og disse suppleres med kvalifisert, faglig og yrkesmessig skjønn.

Som hovedregel vil de forholdene som er gjenstand for vurderingen knytte seg til selve studiesituasjonen, altså den teoretiske og praktiske undervisningen. Men dersom det foreligger forhold utenfor studiesituasjonen, vektlegges disse dersom de har, eller må antas å kunne ha, innvirkning på hvordan studenten vil utføre oppgaver i yrket.

Når foretas skikkethetsvurderingen?

Etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10 (1) skal skikkethetsvurderingen foregå gjennom hele studiet. Så dersom du studerer et av studiene som er omfattet av forskriften, skal instituttet ditt foreta en løpende helhetsvurdering av dine faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere innenfor læreryrket eller som helse- eller sosialpersonell. Vurderingen er knyttet til ordinær studentoppfølging gjennom undervisning, praksis, veiledning, studentsamtaler og eksamen.

Hva er en særskilt skikkethetsvurdering?

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas det som kalles en særskilt skikkethetsvurdering. Særskilt skikkethetsvurdering benyttes bare i spesielle tilfeller der andre formelle og uformelle tiltak ikke har ført til endringer i studentens adferd.

Denne vurderingen begynner med at noen sender inn en tvilsmelding til institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen av studenter ved UiT. Alle som har kontakt med studenter på de aktuelle utdanningen, enten det er andre studenter, lærere, praksisplassen, administrativt ansatte eller andre, kan levere tvilsmelding. Men tvilsmeldingen må være begrunnet, den kan ikke leveres anonymt og den som leverer meldingen har ikke krav på innsyn i saken.

Hva skjer hvis noen sender tvilsmelding om meg?

Når det kommer inn en tvilsmelding utreder institusjonsansvarlig saken og varsler deg skriftlig om tvilsmeldingen. Det er institusjonsansvarlig som skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig og du kalles derfor inn til en vurderingssamtale.

Hvis du ønsker det, kan du ha med en person på møtet. Formålet med møtet er å finne ut av hva som ligger i tvilsmeldingen, og å gjøre en vurdering av om du er skikket eller eventuelt om du kan bli det. De fleste velger derfor å ha med seg noen som kjenner dem godt og som kjenner studiet. Det kan for eksempel være en medstudent, en tillitsvalgt eller en annen man stoler på og som kan være en støtte i samtalen.

Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning. Det kommer an på den aktuelle saken hva som skjer videre, men som regel finner man en løsning og studenten får hjelp til å bli skikket for yrket og kan fortsetter studiet. I andre tilfeller bytter studenten utdanning. Men hvis den planlagte oppfølgingen og veiledningen ikke medfører nødvendig endring og utvikling hos studenten, skal saken fremmes for universitetets skikkethetsnemnd.

Når åpnes det sak for skikkethetsnemnda?

Når institusjonsansvarlig har fremmet saken, forbereder Avdeling for utdanning den for skikkethetsnemnda og sender forhåndsvarsel til studenten. Varselet skal inneholde informasjon om saksgang, studentens rettigheter og gi studenten en frist til å legge frem sine synspunkter i saken. Fra og med dette trinnet i saksgangen har studenten rett til å få dekket nødvendige advokatutgifter av universitetet.

Nemnda behandler saken i møte og fremmer innstilling til universitetets klagenemnd med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, og om studenten bør utestenges helt eller delvis fra utdanningen. Studenten skal ikke utestenges for en lengre periode enn det som anses nødvendig i forhold til årsaken til at studenten ikke er skikket, men ved utestenging kan man ikke studere det samme faget på andre utdanningsinstitusjoner i Norge under utestengelsesperioden. Ved kortere utestenging kan det stilles vilkår som må være oppfylt for at utdanningen kan gjenopptas.

Er studiet ditt underlagt skikkethetsvurderingen?

Om så anbefaler jeg deg å lese kriteriene i skikkethetsforskriften. Mer informasjon, samt kontaktinformasjon til institusjonsansvarlig og kontaktpersoner, finner du på UiT.no.

Ønsker du veiledning fra en nøytral, uavhengig og konfidensiell instans i forbindelse med en skikkethetssak, eller har du spørsmål om hvordan du går frem for å sende en tvilsmelding, kontakt meg gjerne.